IDET AT DER AFGIVES EN ORDRE, ACCEPTERES VORES SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Salgs- og leveringsbetingelserne for RHANDERS ApS, CVR 29188939, Strømmen 32, 8960 Randers, Danmark, herefter kaldet RHANDERS, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde, medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

 

ORDERBEKRÆFTELSE

Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved RHANDERS skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er RHANDERS berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra RHANDERS. RHANDERS kan vælge at betinge samtykket af betaling af 25% af ordreværdien inden for 8 dage fra annulleringen.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen i særlige tilfælde. Alle omkostninger forbundet med fragt og levering af bestilte varer tilfalder kunden, medmindre andet er aftalt mellem RHANDERS og kunden. RHANDERS kan, afhængig af omstændighederne, bistå med afsendelse af de bestilte produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med RHANDERS i den konkrete sag og sker på kundens regning.

Vi gør opmærksomme på, at der ved checkout på B2B webshoppen vil fremgå en standardpris på fragten af ordren. Dette beløb er ikke den gældende fragtpris og skal derfor bortses. De endelige leveringomkostninger vil altid fremgå ad fakturaen.

 

LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE

Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. RHANDERS er berettiget til at udskyde leveringen med 21 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig. 

EJENDOMSFORBEHOLD

RHANDERS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

 

PRISER

RHANDERS priser er anført i DKK for danske kunder og er ekskl. Moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. RHANDERS vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris.

 

BETALING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til RHANDERS ske mod faktura og er forfalden 30 dage fra fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 1,5% per måned fra forfaldstidspunktet. Såfremt betaling sker mere end 10 dage efter forfaldsdato er RHANDERS berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler herom. 

Ved suppleringsordrer på under 500 DKK tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 DKK. Fragtomkostninger tillægges ved alle ordrer.
RHANDERS må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for RHANDERS som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

 

MANGELSINDSIGELSER OG BEFØJELSER

Alle indsigelser om mangler skal indgives skriftligt og skal modtages af RHANDERS senest 8 dage efter levering eller - i tilfælde af forsinkelse - forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 3 måneder efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra RHANDERS. Ved konstatering af mangler kan RHANDERS ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for RHANDERS svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den mangelfulde del af ordren.

 

FORCE MAJEURE

RHANDERS skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for RHANDERS’s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, RHANDERS, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

 

PRODUKTANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

RHANDERS er produktansvarlig i det omfang, dette følger af lovgivningen. Samlede erstatningsansvar overfor Kunden kan under ingen omstændigheder overstige den i ordrebekræftelsen fastsatte pris for den leverance som erstatningsansvaret vedrører, dog under alle omstændigheder maksimalt DKK 10.000. RHANDERS er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab.

 

PERSONDATA

I forbindelse med gennemførelse af kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt.


SALGSADRESSE

Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med RHANDERS, sælges på den forretningsadresse, som er angivet på ordren.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.


Version 2.0, 25. marts, 2024